Publikácie

Publikácie

1. OD DOBROVOĽNÍCTVA K DOBROVOĽNÍCTVU

Od dobrovol’níctva k dobrovol’níctvu

2. NGO NEEDS STUDY

Cieľom štúdie je načrtnutie súčasného stavu dobrovoľníckych programov v prihraničnom regióne oboch štátov, resp. zisťovanie situácie občianskych združení, ktoré budujú svoju činnosť na princípe dobrovoľnosti. V centre nášho výskumu bola jednak motivácia dobrovoľníkov, ich integrácia do organizácií, zefektívnenie spolupráce s dobrovoľníkmi a oboznamovanie sa s každodennými problémami, požiadavkami a potrebami  občianskych združení, ktoré tieto dobrovoľné zdroje mobilizujú. Neurčili sme si za cieľ odkrytie celého neziskového sektora, ani reprezentatívnosť výskumu, nakoľko rozsah občianskeho sektora a počet dobrovoľníckych programov v oboch štátoch vysoko presahuje rámec nášho projektu. Zameriavali sme sa na neziskové organizácie, ktoré sa špecializujú na organizovanie veľkých podujatí, festivalov a zamestnávajú veľký počet dobrovoľníkov, resp. na dobrovoľnícke programy, ktoré sa neviažu direktne ku konkrétnej organizácii, ale potrebujú veľký počet dobrovoľníkov.

NGO needs study

3. VÝSKUM PRÁCE A MOTIVÁCIE DOBROVOĽNÍKOV V MAĎARSKU A NA SLOVENSKU

Táto štúdia sa zaoberá pracovnými podmienkami a motiváciami dobrovoľníkov slovenskej a maďarskej národnosti so slovenským, resp. maďarským materinským jazykom, pracujúcich predovšetkým na rôznych podujatiach a so zreteľom na dobrovoľnícku kultúru v uvedenej oblasti. Okrem toho skúma aj účinnosť práce a prípadné problémy dobrovoľníkov, ako aj organizácií, ktoré prijali dobrovoľníkov, a na základe odpovedí predkladá návrhy na zvýšenie účinnosti a vyriešenie týchto potenciálnych problémov. Výskum sa uskutočnil v rokoch 2017 − 2018 a prebiehal na základe dotazníka a rozhovorov. Skúma vcelku motivácie formálnej dobrovoľníckej činnosti, prístupnosť a dostupnosť k takýmto príležitostiam, podmienky (prípravu, užitočnosť, potreby, zodpovedajúce kompetencie atď.) a posúdenie danej práce.

Volunteer potential study

4. VOLUNTEER COORDINATOR TRAINING – TRAINING PLAN

Z obsahového hľadiska sa tréning skladá z týchto modulov:

  1. Úvod do sveta dobrovoľníctva
  2. Mentor ako vodca
  3. Základy spolupráce
  4. Motivácia
  5. Znalosti špecifické pre podujatia

 Training Plan

 

5. VOLUNTEER COORDINATOR TRAINING – CURRICULUM – MAĎARSKO

Curriculum_HU

 

6. VOLUNTEER COORDINATOR TRAINING – CURRICULUM – SLOVANSKO

 Curriculum_SK

 

7. HELLOMENTOR E-LEARNING

 Apple Store: https://itunes.apple.com/us/app/hellomentor/id1379093823?mt=8