ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Szabályzat

A Szubjektív Értékek Alapítvány (székhely: 1013 Budapest, Alagút u. 1.; nyilvántartásba vételi szám: 02-01-0001438; adószám: 18322927-2-41, a továbbiakban: „Adatkezelő”) mint a www.hellomentor.org domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályzatot.

A Szubjektív Értékek Alapítvány feladatának tűzi ki, hogy HelloMentor program mentorképzésébe való jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelést. A fenti cél megvalósítása érdekében a Szubjektív Értékek Alapítvány felveszi a kapcsolatot a képzésre jelentkező személyekkel (a továbbiakban: „Jelentkező”), informálódik a Jelentkező motivációiról és előképzetségéről, és összeköti a kiválasztott Jelentkezőt a képzés megvalósítójával a Flumina Magna Kft.-vel.

Felhívjuk minden Jelentkező figyelmét arra, hogy a kiválasztott Jelentkezők a Flumina Magna Kft-vel fognak képzési szerződést kötni, ezért a Jelentkező szerződéshez szükséges személyi adatait a Flumina Magna Kft fogja bekérni és kezelni saját Adatvédelmi Szabályzata alapján.

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató Jelentkezők elfogadják a jelen Általános Szerződés Feltételek és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban együttesen: „Szabályzat”) valamennyi feltételeit, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Szabályzatot.

A Jelentkezők a Weboldalon egyféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd I. Fejezet).

I. Fejezet – A Jelentkezők által kifejezetten megadott adatok kezelése

 • Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Szubjektív Értékek Alapítvány:

Székhely: 1013 Budapest, Alagút u. 1.
Bírósági nyilvántartásba vételi szám: 02-01-0001438
Adószám: 18322927-2-41
Statisztikai számjel: 18322927 9499 569 01
Képviseletre jogosult: Lőrincz Marcell, kuratóriumi elnök
 • A kezelt adatok köre

A jelentkezési felületen a Jelentkezőnek lehetősége van megadni adatait, hogy a HelloMentor mentorképzés toborzása érdekében a Szubjektív Értékek Alapítvány meg tudja keresni. A jelentkezés során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

Jelentkezlés során megadható adatok:

 • Vezetéknév*
 • Keresztnév*
 • Születési dátum*
 • E-mail cím*
 • Telefonszám*
 • Képmás*

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

 • Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

 • A jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés célja a Jelentkezők kiválasztása a mentor képzésre, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, illetve ezek érdekében az adatbázis kezelése (Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 142487/2018.)

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt addig kezeli, amíg a Jelentkező nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Jelentkező kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles.

 • A személyes adatok kezelésének jogalapja

A jelentkezés során a Jelentkezők hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Szabályzatban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Jelentkező jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Jelentkezés során kért személyes adatokat az Adatkezelő digitális formában őrzi, és ezeket az adatokat a jelentkezések elbírálásánál kezeli.

A Jelentkezők kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Mivel az Adatkezelő a feltöltött személyes adatokat nem ellenőrzi, ezért a megadott adatok valóságtartalmáért a felelősség a Jelentkezőt terheli.

 • A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint jogosult. A személyes adatokat az Adatkezelőnek az adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói és munkavégzésre irányuló (megbízási-, vállalkozási-, szövetkezeti-, tagsági, stb.) jogviszonyban álló közreműködői is megismerhetik, akiket munkaszerződésük, a munkavégzésre irányuló szerződésük, és a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján valamennyi megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

Az adatok feldolgozására az Adatkezelő külön szervezetet nem bíz meg, az adatfeldolgozói tevékenységet maga az Adatkezelő látja el. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi a munkavállalói, és a munkavégzésre irányuló (megbízási-, vállalkozási-, szövetkezeti-, tagsági, stb.) jogviszonyban álló természetes személy közreműködői által. Az adatok tárolása magyarországi szervereken történik, harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak a Jelentkező kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 • A Jelentkező jogai

Adatkezelő a Jelentkező kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó munkatársai nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@hellomentor.org e-mail címen és postai levél útján az Adatkezelő 1013 Budapest, Alagút u. 1. szám alatti levelezési címén. Mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

Jelentkező kérheti személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az info@hellomentor.org e-mail címen vagy postai levél útján az Adatkezelő 1013 Budapest, Alagút u. 1. szám alatti levelezési címén, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Jelentkező a fentieken kívül kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az info@hellomentor.org e-mail címen és postai levél útján az Adatkezelő 1013 Budapest, Alagút u. 1. szám alatti levelezési címén ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Jelentkezőt a nyilvántartásából.

Amennyiben az Adatkezelő a Jelentkező helyesbítés, zárolás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Jelentkezőt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Jelentkező tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Jelentkező az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Jelentkező – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

IIFejezet – Linkek

Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

III. Fejezet – Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Jelentkezők hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő közreműködői ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Jelentkező elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Jelentkezőnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Jelentkező is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő az I. fejezet pontjában felsoroltakon kívül semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. Ha saját számítógépéről látogatja oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) végrehajtani.

IV. Fejezet – Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az info@hellomentor.org E-mail címre, vagy az Adatkezelő 1013 Budapest, Alagút u. 1. szám alatti levelezési címére.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
 • bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

V. Fejezet – Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

 

Budapest, 2018. április 1.

Szubjektív Értékek Alapítvány

   Adatkezelő