Školenie na Slovensku

ŠKOLENIE NA SLOVENSKU

Naše školenie s názvom „HelloMentor“ je určené pre tých zástupcov organizácií občianskej spoločnosti na Slovensku, ktorí pri realizácii svojich projektov zamestnávajú dobrovoľníkov alebo ktorí vykonávajú svoje činnosti úplne dobrovoľne. Cieľom tréningu je rozvoj zručností potrebných k účinnej práce mentorov, vedúcich a vedúcich sekcie, ktorí riadia prácu dobrovoľníkov.

Pre koho je školenie určené?

Školenie odporúčame pre organizácie občianskej spoločnosti na Slovensku, ktoré považujú za dôležité, aby koordinácia dobrovoľníkov bola plynulejšia, účinnejšia a príjemnejšia.

Čo ponúka školenie?

Rozvoj kompetencií – pod kompetenciami sa rozumie systém kompetencií na troch úrovniach: úroveň postojov, zručností a vedomostí. U účastníkov chceme dosiahnuť na každej úrovni pokrok. Poznatky, ktoré zahŕňajú takú teoretickú vedomostnú základňu, prostriedky a metódy, ktorých znalosť je potrebná k vykonávaniu úlohy mentora či vedúceho. Aby budúci mentori mohli tieto poznatky aplikovať v praxi, je potrebné rozvíjať aj zručnosti, ktoré realizujeme prostredníctvom zážitkových a rolových hier. Úroveň postojov – individuálny postoj, mentalita, presvedčenie – sa prejavuje prostredníctvom sebapoznania, ktoré taktiež tvorí súčasť tréningu.

Tréning zahŕňa z hľadiska obsahu nasledujúce tematické moduly:

  1. Úvod do sveta dobrovoľníctva prvý modul budeme venovať objasneniu základných pojmov a úloh v oblasti dobrovoľníctva.
  2. Mentor ako vedúci – druhý modul sa bude zaoberať úlohou mentora ako vedúceho. Teoretický základ tohto modulu tvoria Morenova teória role, model Pegas a stratégie situačného vedenia.
  3. Základy spolupráce – v tomto module sa budeme zaoberať zásadnými témami účinnej spolupráce. Budeme venovať veľkú pozornosť komunikácii (založená na feedbackoch vs. kalibrovaná, Schultz von Thunov model komunikácie, spätné väzby), sebapoznaniu (spätné väzby a Johariho okno) a základom skupinovej dynamiky (fázy a roly).
  4. Motivácia – motivovanie seba samého a ostatných je kľúčovým prvkom práce s dobrovoľníkmi, preto štvrtý modul venujeme tejto téme.
  5. Poznatky o jednotlivých podujatiach – v tomto module poskytneme priestor pre požiadavky účastníkov, aby mali možnosť získať viac informácií o vlastných podujatiach.

Kto ťa bude školiť

Školenie budú viesť Péter Urbán a Liliána Kaszmán-Saróka.

Termín školenia:

  1. 20.-21. apríla (piatok a sobota)

piatok: 16.00-20.00 hod.
sobota: 9.00-18.00 hod.

Miesto konania: Komárno (presnú adresu dáme vedieť)

Účasť na školení je bezplatná, vyžaduje si však registráciu. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom nižšie uvedeného prihlasovacieho formulára. Stravu a prípadné ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník sám.

Lehota prihlásenia: do 6. apríla 2018 (piatok)

Spôsob prihlásenia: Tvoja prihláška sa stane platnou vyplnením online prihlasovacieho formulára. Pre vyplnenie formulára klikni tu.

V prípade otázok a pre získanie podrobnejších informácií kontaktuj:

Zsófia Voda, voda.zsofia@tandemno.sk, 0944 454 068